Specializētā galdniecības darbnīca "Skaida"

Parent Category: ROOT

Specializētā galdniecības darbnīca "Skaida" ir biedrības "Rīgas pilsētas „Rūpju bērns”"   struktūrvienība. Savā darbībā tā ir pakļauta un atrodas biedrības pārraudzībā.

Specializēto darbnīcu pakalpojums, kā to nosaka 04.09.2012. Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" ("LV", 179 (4782), 13.11.2012.) [stājas spēkā 14.11.2012.], nodrošina speciālistu atbalstu personām ar garīga rakstura traucējumiem darbspējīgā vecumā darba prasmju un iemaņu attīstīšanā.

Specializēto galdniecības darbnīcu pakalpojuma mērķis ir nodrošināt darba dienās no 8.00 – 16.00 kokapstrādes un galdniecības aroda prasmju un iemaņu attīstīšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem darbspējas vecumā speciālistu uzraudzībā, kā arī nodrošināt psihosociālu atbalstu pakalpojuma saņēmējiem, vienlaicīgi atslogojot klientu piederīgos no uzraudzības pienākumu veikšanas.

Specializēto darbnīcu pakalpojums ietver:

  • Pakalpojuma saņēmēju uzraudzību un ēdināšanu;
  • Kokapstrādes un galdniecības amata prasmju apguves veicināšanu klientiem, veicinot klientu darba prasmju apguvi kolektīvā;
  • Sociālā darbinieka konsultācijas un atbalsta pakalpojumus klientam, ģimenes locekļiem, tuviniekiem, klienta likumiskajiem pārstāvjiem par specializētās darbnīcas pakalpojuma apjomu, saturu un pieejamību un citu informāciju, piemēram, par resursu piesaistīšanu klienta sociālo problēmu risināšanā.

Biedrības „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns”” specializētajā galdniecības darbnīcā „Skaida” ir nodrošinātas 8 vietas pilngadīgām peronām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām nepieciešama sociālā rehabilitācija dienas laikā. Atsevišķos gadījumos par klientiem var kļūt arī personas ar garīga rakstura traucējumiem no 15 gadu vecuma, kas neapmeklē skolu.

Specializētā galdniecības darbnīca ir biedrības Rīgas pilsētas „Rūpju bērns” struktūrvienība. Savā darbībā tā ir pakļauta un atrodas biedrības· Rīgas pilsētas „Rūpju bērns” pārraudzībā. Šeit tiek nodrošināta ·galdniecības iemaņu apguves iespējas kvalificētu speciālistu uzraudzībā personām ar garīgās attīstības traucējumiem.