Grupu dzīvokļi "Šūpoles"

Parent Category: ROOT

Grupu māja (dzīvoklis) —  atsevišķs dzīvoklis vai māja, kurā personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošina individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums)

Grupu dzīvokļa klientam tiek nodrošināts šāds pakalpojuma apjoms:

  • mājoklis;
  • klienta pašaprūpes prasmju un sociālo prasmju korekcija;
  • klienta sadarbības prasmju veicināšana, kas saistītas ar sociālo un nodarbinātības jautājumu risināšanu valsts un pašvaldības institūcijās;
  • klienta individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādāšana un īstenošana. Plānu izstrādā, ievērojot klienta iepriekš saņemto rehabilitācijas pakalpojumu programmas, kas satur patstāvīgās dzīves un pašaprūpes prasmju un sociālo prasmju apguves un attīstīšanas pasākumus. Plānā iekļauj klientam papildus paredzētos individuālos vai grupas pasākumus;
  • personiskā atbalsta sniegšana darba meklējumos un jaunu darba iemaņu apgūšanā;
  • citi klientam nepieciešamie pakalpojumi - atbalsts, konsultācijas, informācijas sniegšana, personīgo interešu un tiesību aizstāvēšana.

Lai saņemtu grupu dzīvokļu pakalpojumu ir nepieciešams personai vai viņas likumīgajam pārstāvim vērsties Sociālajā dienestā pie sociālā darbinieka un iesniegt:

  • Iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
  • Invaliditātes apliecinošu dokumenta kopiju;
  • Ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli;
  • Psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību

Grupu dzīvokļi savā darbībā ievēro MK noteikumus Nr. 288 “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”, MK noteikumus Nr. 291 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, MK noteikumi Nr. 829 ‘”Noteikumi par diena centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu”.