Jaunumi

Projekta ietvaros Biedrība vēlas īrēt telpas apmācību īstenošanai.

Parent Category: Projekti

ESF-VK-SIF-ES-Krasains

Nosacījumi pieejami šeit.

Uzaicinām Jūsu organizācijas darbiniekus uz bez maksas apmācībām - organizāciju interešu aizstāvībā.

Parent Category: Projekti

ESF-VK-SIF-ES-Krasains

Informācija nav zināšanas! Vienīgais to avots ir pieredze! /A.Einšteins

Uzaicinām Jūsu organizācijas darbiniekus uz bez maksas apmācībām - organizāciju interešu aizstāvībā.

2012. gada 01. janvārī Biedrība „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns”” uzsākusi  Eiropas Sociālā fonda projekta „NVO kapacitātes stiprināšana alternatīvo sociālo pakalpojumu politikas veidošanas un īstenošanas procesā”, projekta līguma identifikācijas numurs:1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/009/76 īstenošanu.

Projekta mērķis ir veicināt NVO kapacitāti alternatīvo sociālo pakalpojumu politikas veidošanas un īstenošanas procesā, nodrošinot nepieciešamās zināšanas un prasmes.

 • Apmācību mērķis

Apmācības sniegs informāciju un attīstīs prasmes, lai nevalstiskās organizācijas pārstāvis sociālās aprūpes jomā sekmīgi spētu aizstāvēt noteiktas sabiedrības grupas intereses, līdzdarbojoties lēmumu pieņemšanas procesā Rīgas pašvaldībā un nacionālā līmenī.

 • Mērķauditorija

Aicinām apmācībās piedalīties pārstāvjus no sociālās aprūpes jomā strādājošām organizācijām, kas aktivitātes izvērsušas Rīgas pilsētā. Obligāts nosacījums ir iespēja klātienē piedalīties apmācībās.

 • Apmācību tēmas
 • Ievads interešu aizstāvībā: pārskats par NVO sektoru Latvijā; interešu aizstāvības vēsture; interešu aizstāvības aktivitātes.
 • Organizācijas iekšējie resursi: organizāciju attīstības un stratēģiskās vadības ietekme uz sasniegumiem interešu aizstāvībā un mērķu sasniegšanā.
 • NVO līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā: normatīvie akti par sabiedrības līdzdalību un līdzdalības veidi. Praktiskā līdzdalība kādā no valsts vai pašvaldības lēmuma pieņēmēja institūcijām.
 • Komunikācijas prasmju nozīme interešu aizstāvībā: problēmu definēšana; risinājumu meklēšanas metodes; komunikācijas paņēmieni saziņai ar medijiem un sabiedrību; informācijas tehnoloģiju pielietojums komunikācijā; lietišķā sarakste un prezentēšanas prasmes.
 • Apmācību metodes

Lai veicinātu prasmju ieguvi, apmācībās tiks pielietota liela metožu dažādība. Izmantotās metodes ir vērstas uz dalībnieku aktīvu līdzdalību apmācību laikā – viedokļa paušana un argumentēšana. Plānotās apmācību metodes:

 • lekcijas (60%);
 • grupu darbs (15%);
 • individuāls darbs (5%);
 • simulācijas spēles (5%);
 • praktiskie uzdevumi (10%);
 • dalība vizītēs Rīgas domē, Ministru kabinetā un Saeimā (atkarīgs no aktualitātēm dalībnieku pārstāvētajās organizācijās) (5%).
 • Dalībnieku ieguvumi

Apmācību modulis ir intensīvs, sniedzot informāciju un pilnveidojot prasmes dažādās jomās, tādēļ dalībnieki iegūs:

 • padziļinātu izpratni par interešu aizstāvības un sabiedrības līdzdalības nozīmi, instrumentiem un normatīvajiem aktiem, kas to nosaka;
 • padziļinātu ieskatu organizācijas attīstības vadīšanā un stratēģijas veidošanai interešu aizstāvības stratēģijas veidošanā;
 • apgūtas praktiskas metodes un rīkus komunikācijai organizācijas iekšienē un pilnveidotas personīgās saziņas prasmes (uzstāšanās un sarakste);
 • paplašinātu redzesloku, iegūstot vērtīgas idejas, skatu no malas darbam organizācijā;
 • iepazītas dažādas metodes praktisko uzdevumu veikšanai, darbu organizēšanai biedrībā vai nodibinājumā;
 • iepazītus kolēģus, kas strādā sabiedriskā labuma vārdā Rīgas pilsētā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes sociālos pakalpojumus.
 • Apmācību norise

Apmācības ilgs no 2012. gada 9. maija līdz 31. jūlijam. Kopā paredzētas 16 nodarbības. Apmācību vidējais ilgums ir četras stundas un norisināsies trešdienas pēcpusdienā no plkst. 14.00 – 18.00. Jūnijā un jūlijā papildus notiks darbs pie praktisko darbu veikšanas. Iespēju robežās kontaktsundu norises laiki tiks saskaņoti ar apmācību dalībnieku iespējām.

Pirms katrām apmācībām dalībniekiem savlaicīgi elektroniskā veidā tiks sniegta precīza informācija par apmācību norises vietu un programmu. Apmācību laikā dalībniekiem būs pieejami sagatavotie izdales materiāli.

Dalība Rīgas pilsētas domes, komiteju vai Ministru kabineta un Saeimas komisiju sēdēs notiks, ņemot vērā sēdēs izskatāmo jautājumu aktualitāti apmācību programmai.

Apmācību laikā tiks nodrošināta kafijas pauze.

Apmācību norises vieta: Rīga (tiks precizēta pēc iepirkuma procedūras noslēgšanās).

 • Apmācību lektori

Inta Šimanska

Iegūts maģistra grāds un bakalaura grāds politikas zinātnē, darbība NVO sektorā kopš 2001.gada. Ir padziļinātas zināšanas par Latvijas un ES normatīvajiem aktiem NVO darbības laukā; par lēmumu pieņemšanas procesu Latvijā un ES institūcijās; par lobēšanas principiem; par sadarbības stiprināšanas instrumentiem starp NVO un publiskām institūcijām.

Rasma Pīpiķe

Iegūts MBA grāds Rīgas Tehniskajā universitātē. Iegūta augstākā izglītība komunikācijas zinātnē Latvijas Universitātē. Ekspertīzes un konsultāciju sniegšana NVO interešu aizstāvības jautājumos, sadarbības tīklu veidošanā un par dalību ministriju un valsts institūciju darba grupās, padomēs, komitejās; darbība valsts pārvaldes iniciētās darba grupās, padomēs par finansējumu NVO (nacionāls un EK), pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu. Konsultāciju sniegšana par organizāciju vadību, stratēģiju veidošanu un finanšu piesaisti.

Aizpildītu PIETEIKUMA VEIDLAPU SŪTĪT UZ E-PASTU: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. līdz 30.03.2012!

APMĀCĪBU PIETEIKUMA VEIDLAPA

Projekta „NVO kapacitātes stiprināšana alternatīvo sociālo pakalpojumu politikas veidošanas un īstenošanas procesā" vadības grupas sanāksme

Parent Category: Projekti

ESF-VK-SIF-ES-Krasains

Projekta „NVO kapacitātes stiprināšana alternatīvo sociālo pakalpojumu politikas veidošanas un īstenošanas procesā" ietvaros 2012. gada 16. februārī notika projekta vadības grupas sanāksme, kurā tika izskatīti iesūtītie CV un pieteikumi un izvēlēti kandidāti, ar kuriem tika organizētas pārrunas.

Kopā tika organizētas 6 intervijas, kuru laikā kandidāti prezentēja savas iespējas un idejas pienākumu realizācijai.

Pēc visu kandidātu uzklausīšanas projekta darba grupa atbalstīja:

     • Intas Šimanskas kandidatūru apmācību programmas sastādīšanai un īstenošanai,

     • Diānas Grencmanes kandidatūru stratēģijas izstrādei.

Paredzēts līdz 2012. gada 1. martam vienoties par līgumu slēgšanu un darbu uzsākšanu.

Paldies visiem, kas iesūtīja savus pieteikumus!

Māris Grāvis

2012. gada 27. februāris.

Projekta ietvaros janvāra un februāra mēnešos paredzēta attiecīgo speciālistu atlase un līgumu slēgšanas procedūras.

Parent Category: Projekti

ESF-VK-SIF-ES-Krasains

2012. gada janvāra beigās tika izstrādātas un apstiprinātas prasības apmācību un stratēģijas izstrādes speciālistiem. 2012. gada februāra sākuma tika publicēti sludinājumi Biedrības mājas lapā www.rupjuberns.lv, nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā un lielākajā vakanču portālā www.cvonline.lv.

Līdz pieteikšanās termiņa beigām (15.02.2012) tika saņemti 8 pieteikumi apmācību īstenošanai un 11 pieteikumi stratēģijas izstrādei.

2012. gada 16. februārī notiks projekta vadības grupas sanāksme, kurā tiks izskatīti iesūtītie pieteikumi un izvēlēti kandidāti, ar kuriem tiks organizētas pārrunas.

Paredzēts līdz 2012. gada 1. martam vienoties ar kandidātiem par līgumu slēgšanu un darbu uzsākšanu.

Māris Grāvis
2012. gada 15. februāris.

„NVO kapacitātes stiprināšana alternatīvo sociālo pakalpojumu politikas veidošanas un īstenošanas procesā”

Parent Category: Projekti

ESF-VK-SIF-ES-Krasains

2012. gada 01. janvārī Biedrība „Rīgas pilsētas” Rūpju bērns uzsākusi  Eiropas Sociālā fonda projekta „NVO kapacitātes stiprināšana alternatīvo sociālo pakalpojumu politikas veidošanas un īstenošanas procesā”, projekta līguma identifikācijas numurs:1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/009/76 īstenošanu.
Projekta vispārīgais mērķis ir sekmēt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā.
Projekta tiešais mērķis ir veicināt NVO kapacitāti alternatīvo sociālo pakalpojumu politikas veidošanas un īstenošanas procesā, nodrošinot nepieciešamās zināšanas un prasmes.
Projektā paredzētas sekojošas aktivitātes:
1.    Izstrādāt apmācību programmu un materiālus, kas nodrošinās NVO nepieciešamas zināšanas un iemaņas kvalitatīvai dalībai lēmumu pieņemšanas procesos.
2.    Atlasīt 30 apmācību dalībniekus no vismaz 5 NVO.
3.    Īstenot 64 stundu apmācību programmu.
4.    Izstrādāt Biedrības stratēģiju alternatīvo sociālo pakalpojumu plānošanā un ieviešanā laika periodam no 2013. gada līdz 2016. gadam.

Projekts norisināsies no 2012. gada 01. janvāra līdz 2012. gada 31. oktobrim.

Janvāra, februāra mēnešos paredzētas attiecīgo speciālistu atlase un līgumu slēgšanas procedūras.