Uzaicinājums uz Biedrības „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns”” stratēģijas laika periodam no 2013. gada līdz 2016. gadam prezentāciju

Parent Category: Projekti

ESF-VK-SIF-ES-Krasains

Biedrība „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns” laika periodā no 2012. gada 01. janvāra līdz 2012. gada 31. oktobrim realizē Eiropas Sociālā fonda projektu „NVO kapacitātes stiprināšana alternatīvo sociālo pakalpojumu politikas veidošanas un īstenošanas procesā”, kur viena no aktivitātēm paredzēja izstrādāt Biedrības darbības stratēģiju 2013.-2016. gadiem.

Biedrības darbības un attīstības stratēģijas izstrādei vajadzīgā informācija tika iegūta, izpēti veicot, trijos virzienos:

  • Biedrības darbības iekšējo resursu izvērtējums;
  • Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ņēmēju vajadzību izpēte;
  • Nozares attīstību ietekmējošo faktoru identificēšana.

Biedrības darbības vides izpētē ir izmantotas savstarpēji papildinošas pētniecības metodes – nozares politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu analīze, iepriekš nozarē un biedrībā veikto pētījumu rezultātu sekundārā analīze, individuālās padziļinātās intervijas ar Biedrības esošajiem un bijušajiem darbiniekiem, Biedrības esošajiem, bijušajiem un potenciālajiem sociālo pakalpojumu ņēmēju tuviniekiem, ekspertu intervijas ar sociālās politikas veidotājiem valsts un pašvaldību līmenī, ekspertu intervijas ar nozarē strādājošajiem – izglītības sistēmas darbiniekiem un nevalstiskajām organizācijām, gan mērķa grupas interešu pārstāvjiem, gan sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

Biedrības darbības vides izpētē, kopumā, tika veiktas 44 padziļinātās intervijas. Iegūtās informācijas detalizētai analīzei un potenciālo iespēju novērtēšanai tika organizētas 14 darba sesijas. Biedrības darbības redzējums tika saskaņots ar Labklājības ministrijas darbu pie plānošanas dokumenta «Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2013.-2019. gadam».

Biedrības stratēģiju var apskatīt Biedrības interneta mājaslapā www.rupjuberns.lv

Lai iepazīstinātu darbiniekus, sadarbības partnerus un plašāku sabiedrību ar stratēģiju un plānotām aktivitātēm Biedrība organizē prezentāciju 9.11.2012 pulksten. 12:00 Rīgā, Balvu ielā 11.

Balstoties uz veiksmīgu iepriekšēju sadarbību un vēlmi to attīstīt aicinām piedalīties prezentācijā un kopīgu veicināt cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem integrāciju.

Ar cieņu,

Biedrības „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns””

Valdes priekšsēdētājs

Māris Grāvis

 


 

92,07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.